Kursplan Feiertage Ostern / Maifeiertag


Karfreitag, 10. April 2020
10.30 (90) Yoga * (Anette)
16.30 (90) Anusara Yoga **/*** (Henning)
18.15 (75) Yin Yoga */** (Henning)


Karsamstag, 11. April 2020
10.30 (90) Anusara Yoga */** (Verena)
16.30 (75) Yin Yoga */** (Otana)
18.00 (90) Vinyasa Yoga **/*** (Otana)


Ostersonntag, 12. April 2020
10.30 (90) Anusara Yoga */** (Liliane)
16.30 (90) Yoga * (Alexander)
18.15 (90) Vinyasa Yoga **/*** (Alexander)


Ostermontag, 13. April 2020
10.30 (90) Yoga */** (Anette)
16.30 (90) Vinyasa Yoga **/*** (Otana)
18.15 (90) Yin Yoga, Yoga Nidra, Klangschalenreise */** (Otana)


Maifeiertag, 1. Mai 2020
09.30 (90) Anusara Yoga **/*** (Nora)
11.15 (75) Yin Yoga */** (Nora)
18.00 (90) Vinyasa Yoga **/*** (Daniela)